Projekty i dotacje

Żywieckie Zakłady Papiernicze „SOLALI“ S.A. w Żywcu - kocioł parowy 8 t/h; 1,0 MPa

Instalacja do termicznego przekształcania biomasy roślinnej i mączki mięsno-kostnej.
A - Wymiennik ciepła odzysknicowy
B - Separator produktów fosforowych
C - Reaktor
A - Reaktor
B - Separator produktów do nawozów
A - Reaktor
B - Palnik wrzutowy mieszanek biomasy
C - Palnik do rozgrzewu masy

Instalacja w latach 2012-2014 roku wykorzystała była do przeprowadzenia badań w ramach projektu INNOTECH

Uzyskiwane w badaniach niepalne pozostałości

Instalacja posiada decyzję nr 95/14 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żywcu w zakresie termicznego przekształcania mączek mięsno-kostnych kategorii I, II, III (decyzja).

KOMERS Gorzelnia Straszyn k/Gdańska

KOMERS Gorzelnia Straszyn k/Gdańska

Instalacja WAFA na biomasę roślinną i młóto gorzelniane z dwoma kotłami parowymi oraz silnikiem parowym.

2 x 7,0 t/h ; 2,0 MPa, Pel 0,7 MW ( w budowie )

KOMERS Gorzelnia Straszyn k/Gdańska Budowa Reaktorów

Montaż kotłów do reaktorów

Montaż kotłów do reaktorów

Montaż kotłów do reaktorów

Montaż kotłów do reaktorów

Projekty i dotacje

Projekty dotyczące innowacyjnych metod wytwarzania energii cieplnej i użytecznych niepalnych pozostałości z odpadowych surowców palnych realizowane są przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

INNOTECH program wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.
 
GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych program dla wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii proekologicznych
.
.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer Umowy: POIR.01.01.01-00- 0367/17-00

Innowacyjna technologia wytwarzania materiałów ceramicznych z odzyskiem energii z termicznego przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych

Projekt dotyczy ekonomicznego i ekologicznego zagospodarowania zagęszczonych powyżej 20% suchej masy (s.m.) osadów ściekowych (OŚ) w procesie termicznego ich przetwarzania do postaci materiałów ceramicznych wraz z odzyskiem energii. Proponowana w projekcie technologia termicznego przetwarzania w procesie zgazowania OŚ parą wodną, umożliwi uzyskanie proszków witryfikatów wolnych od depozytu węgla, z wysokosprawnym odzyskiem energii, w warunkach dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń gazowych. Przedmiotem projektu jest technologia wytwarzania materiałów ceramicznych w procesie zgazowania OŚ, roztapiania i witryfikacji niepalnych pozostałości procesowych oraz oczyszczania uzyskiwanego gazu procesowego i jego spalania, dla celów procesowych i odzysku energii. Niepalne pozostałości w postaci ciekłej poddawane będą rozproszeniu do postaci kropel i przetworzone do postaci proszków ceramicznych. Dostarczona z paliwa i wytwarzana z gazów procesowych energia zostanie odzyskana w postaci energii elektrycznej (opcja) i/lub cieplnej do celów hydrolizy osadów nadmiernych. Dla realizacji celu projektu badane będą procesy wysokotemperaturowego przetwarzania surowych i ustabilizowanych (poferment) OŚ o zagęszczeniu 20-30% s.m., w ilości do ok. 2,0 Mg/h. Dla przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie, opracowany został zestaw innowacyjnych urządzeń do budowy i wyposażenia INSTALACJI, spełniającej funkcję linii pilotażowej. Produktami z INSTALACJI w skali roku będą materiały ceramiczne w ilości ok. 1,4 tys. Mg, energia elektryczna w ilości ok. 500 MWh (opcja) lub wzrost o ok.800 tys. m3 ilości wytwarzanego biogazu. Zasadniczym celem w projekcie będzie uzyskanie technologii zagospodarowanie uciążliwych dla środowiska odpadów do wytwarzania materiałów ceramicznych oraz wysokosprawnego odzysku energii w kogeneracji lub w procesach fermentacji metanowej, bez przekraczania standardów emisyjnych zanieczyszczeń gazowych i wytwarzania odpadów stałych oraz ciekłych.
Data rozpoczęcia projektu : 01.01.2018 r.
Data zakończenia projektu : 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 8 937 957,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich : 6 999 894,72 zł
 

Bank Zachodni WBK 88 1090 1030 0000 0001 1882 0029 / NIP 525-244-11-20 / REGON 141636680
Telefon: 048 22 833 26 14 048 / Telefon komórkowy: 602 74 99 75 / www.seawagner.pl / wagner@seawagner.pl
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy m.st. Warszawa nr. KRS 0000317254
COPYRIGHTS © 2017 S.E.A. WAGNER Spółka z o.o.
Design: MATEUSZ JARZA, wykonanie: INTERNETY