Ogłoszenia

Procedura wyłaniania dostawców w ramach projektu Gekon

W celu ułatwienia realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych ustala się następującą procedurę wyłaniania dostawców w ramach projektu poprzez Konkurs Ofert.

S.E.A WAGNER Sp. z o. o. zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem należytej staranności oraz zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy dokonywaniu zamówień w ramach projektu.

 1. S.E.A WAGNER Sp. z o. o. jest zobowiązana do wyboru wykonawcy oraz zakupu towarów lub usług z pominięciem podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między S.E.A WAGNER Sp. z o. o. a wykonawcą, polegające na:
   
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Uwarunkowania dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu ofert:
   
  1. Umowa może być zawarta w drodze przetargu pisemnego .
  2. W zapytaniu ofertowym zostanie określony czas, miejsce, przedmiot oraz warunki rozstrzygnięcia przetargu a także wskazany sposób udostępnienia tych warunków.
  3. Zapytanie ofertowe, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez organizatora bez podania przyczyn.
  4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z przetargu zapytaniem ofertowym są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.
  5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  6. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
  7. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty.
  8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo poboru od przystępujących do przetargu wadium, pod rygorem niedopuszczenia do nich.
  9. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od podpisania umowy, w szczególności jeżeli jej ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium będzie niezwłocznie zwrócone, a ustanowione zabezpieczenie wygaśnie. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia umowy, jej uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
  10. Organizator oraz uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
 3. Procedura konkursowa składa się z następujących etapów:
   
  1. Przygotowanie i wysłanie identycznego zapytania ofertowego do przynajmniej 3 różnych potencjalnych dostawców. Jednocześnie zapytanie będzie zamieszczone na stronie internetowej S.E.A WAGNER Sp. z o. o. (www.seawagner.pl - zakładka PRZETARGI oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. W zapytaniu będą podane kryteria wyboru (przykładowe zapytanie stanowi załącznik nr1 tego dokumentu). Po otrzymaniu zapytania dostawca proszony jest o potwierdzenie wpłynięcia zapytania (ksero pierwszej strony zapytania ofertowego z adnotacją Oferenta „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem i pieczęcią firmową Oferenta).
  2. Zgromadzenie ofert od dostawców. Beneficjent musi otrzymać minimum 1 ofertę od potencjalnych dostawców. Dostawca zobowiązany jest do składania oferty wg zamieszczonego wzoru. (Wzór oferty oraz niezbędne jej elementy stanowi załącznik nr2 tego dokumentu). Wzór oferty (pobranie do edycji) zamieszczony jest jako osobny dokument.
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty. Na podstawie kryteriów sformułowanych w zapytaniu ofertowym, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty. Sporządzany jest protokół z wyboru ofert. Wyniki konkursu zostaną przesłane do wszystkich oferentów a następnie zamawiający zaproponuje oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, po przeprowadzeniu
   procedury negocjacyjnej, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Podpisanie umowy z wybranym dostawcą.

Procedura konkursowa (konkurs ofert) obowiązuje dla wszystkich zamówień w ramach projektu, które stanowią koszt kwalifikowany i przez co są współfinansowane ze środków krajowych. Dla zakupów niebędących wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu procedura konkursowa nie będzie stosowana.

Przetargi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOSTAWY URZĄDZEŃ I WYKONANIE PRAC PRZY BUDOWIE STANOWISKA BADAWCZEGO w ramach Projektu pt. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu " GEKON ” GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICAZNYCH Numer umowy o dofinansowanie: GEKON2/O5/268313/8/2015 Nazwa i adres zamawiającego:
 
Nazwa firmy: „S.E.A. WAGNER” Sp. z o. o.
Adres: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 69c
Telefon stacjonarny (sekretariat): 22 / 833 26 14,
Fax: 22 / 833 26 14,
Adres mailowy: wagner@seawagner.pl
Witryna internetowa: www.seawagner.pl
KRS: 0000317254,
NIP: 525-244-11-20,
REGON: 141636680,

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert I
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22.12.2014 r.
Data złożenia oferty: do 27.02.2015 r.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Urządzenia do wyposażenia instalacji badawczej:
 1. Stanowisko do rozdrabniania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych i biomasy w ilości do 0,5 Mg/h zukładami kontrolnymi i pomiarowymi.
 2. Stanowisko do mieszania i mielenia odpadów w ilości do 0,5 Mg/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 3. Instalacje elektryczne, hydrauliczne i transportu stanowiskowego.
 4. Zestaw dozowników i mieszadeł ze zbiornikiem.
 5. Zbiorniki magazynowe dla wyselekcjonowanych odpadów komunalnych i biomasy 3 x 1,5 m3 z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 6. Rektor ceramiczny z zestawem palników i dysz do recyrkulacji spalin z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.

  Orientacyjne zapotrzebowanie materiałów:
  1. Andaluzyt kształtki - ok. 50 Mg
  2. Szamot kształtki - ok. 40 Mg
  3. Materiały włókniste - ok. 30 m3
  4. Perlit - ok. 25 m3
    
 7. Instalacja transportu paliwa do rozgrzewania do 1,0 Mg/h ze zbiornikiem ok. 25 m3 i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 8. Stanowisko do dozowania, mieszania i upłynniania reagentów ze zbiornikiem ok. 3 m3 i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 9. Zbiorniki i instalacja do płynnych reagentów z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 10. Stanowisko do wytwarzania i instalacji transportu sprężonego powietrza z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 11. Instalacja płynnego gazu do zapalania z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 12. Stanowisko do wytwarzania i instalacji powietrza procesowego ok. 5000 m3/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 13. Instalacja do recyrkulacji spalin ok. 2000 m3/h z układami kontrolno-pomiarowymi.
 14. Stanowisko i instalacja odciągu gazów spalinowych ok. 6000 m3/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 15. Stanowisko do odbioru, przekształcania, schładzania i transportu dewitryfikatów max 50 kg/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 16. Sterowni z układami PLC i systemem komputerowym z programem operacyjnym oraz układami zasilania elektrycznego.
Dokumentacje techniczne urządzeń znajdują się do wglądu w siedzibie firmy, dostępne w terminie do 31.01.2015 r. w godz. 8oo do 15oo.

Oferta może być złożona na dowolne urządzenia z pozycji 1 do 16 wykazu. Preferowane będą oferty pozwalające na techniczną realizację określonych technologii przewidzianych w projekcie wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, w szczególności :

Urządzenie do termicznego przekształcania mieszanek frakcji palnych odpadów komunalnych i biomasy zawierające:


A.1. Reaktor ceramiczny z zestawem palników i dysz do recyrkulacji spalin z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi zbudowanego z podzespołów:

A.1.1. Izolowanej, w obudowie stalowej, żaroodpornej (15000C) komory ceramicznej o wydajności termicznego

przekształcania stałych frakcji palnych odpadów komunalnych i biomasy do 0,5 Mg/h - 1 kpl

A.1.2. Pieca powietrznego do chłodzenia górnej strefy reaktora o wydajności powietrza do spalania syngazu

max 6000 m3/h - 1 kpl

A.1.3. Podciśnieniowej dyszy wrzutowej sypkich frakcji palnych odpadów komunalnych i biomasy

do 0,5 Mg/h - 1 kpl

A.1.4. Podciśnieniowej dyszy do recyrkulacji gazów spalinowych o max wydajności 1000 m3/h - 3 kpl

A.1.5. Nadciśnieniowej dyszy do rozpylania paliw ciekłych i reagentów o max wydajności 300 kg/h - 1 kpl

A.1.6. Palnika z dyszą pneumatyczną do spalania paliw ciekłych i syngazu o max mocy grzewczej 3 MW - 1 kpl

A.1.7. Nadciśnieniową dyszę pneumatyczna do rozpylania szlamów z oczyszczania gazów spalinowych

max 200 kg/h - 1 kpl

A.1.8. Komorę ceramiczną wymiennika ciepła z separatorem ciekłych i stałych popiołów wraz z instalacją do

wytwarzania dewitryfikatów - 1 kpl

Termin składania ofert do dnia 05.02.2015 r.
Termin opracowania dokumentacji wykonawczej, dostaw wyposażenia, prace budowlane i montaż oraz uruchomienie do dnia 30.06.2015 r.
Wymagany okres gwarancji - 2 lata


Zestaw urządzeń magazynowo-transportowych płynów procesowych

B.1. Urządzenia i instalacja odciągu gazów spalinowych z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi - 1 kpl

B.2. Instalacja do transportu sprężonego powietrza i pary wodnej do celów procesowych z urządzeniami kontrolno-

pomiarowymi - 1 kpl

B.3. Zbiornik i instalacja LPG z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi - 1 kpl

Termin składania ofert do dnia 15.08. 2015 r.
Termin opracowania dokumentacji wykonawczej, dostaw wyposażenia, prace budowlane i montaż oraz uruchomienie do dnia 01.12.2015 r.

Zestaw urządzeń magazynowo-transportowych surowców palnych z sterownią Instalacji Badawczej

C.1. Zestaw magazynowy (25 m3) i transportowy paliw ciekłych do 1,0 Mg/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi - 1 kpl

C.2. Zestaw magazynowy (3x1,5 m3) i transportowy frakcji palnych odpadów komunalnych i biomasy o max

wydajności 0,8 Mg/h z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi - 1 kpl

C.3. Zestaw magazynowy 3 m3 i transportowy reagentów o max wydajności 0,5 Mg/h z urządzeniami kontrolno-

pomiarowymi - 1 kpl

C.4. Zestaw magazynowy 3 m3 i transportowy szlamów z oczyszczania tłuszczu o max wydajności 0,5 Mg/h - 1kpl

C.5. Podciśnieniowa dysza awaryjnego wrzutu gazów spalinowych i pary wodnej do emitora

o max wydajności 1000 m3/h - 1 kpl

Termin składania ofert do dnia 15.08. 2015 r.
Termin opracowania dokumentacji wykonawczej, dostaw wyposażenia, prace
budowlane i montaż oraz uruchomienie do dnia 01.12.2015 r.


Sterownia z układami PLC i systemem operacyjnym do sterowania, archiwizacji i wizualizacji procesów
technologicznych stanowiska badawczego


Ze względu na dużą złożoność i dużą rozpiętość terytorialną koncepcja układu sterowania oferta oparta powinna zawierać sterownik wyposażony w dwa procesory, jeden do realizacji standardowych zadań i drugi do tworzenia i realizacji złożonych algorytmów sterowania. Całość oparto ponadto o koncepcję rozproszonych modułów - sieć Ethernet/IP. Wymieniona koncepcja pozwala ograniczyć w znacznym stopniu oprzewodowanie a tym samym możliwość błędów łączeniowych przy prowadzeniu długich wiązek przewodowych.

Poniżej ogólne zestawienie modułów w konfiguracji systemu
 Biorąc pod uwagę powyższe system musi zawierać:

* 180 analogowych wejść pomiarowych

* 36 analogowych wyjść

* 208 wejść binarnych

* 192 wyjść binarnych

* 11 napędów falownikowych

Z zestawem urządzeń kontrolno - pomiarowych do optymalizacji emisyjności zanieczyszczeń gazowych

D.1. Zestaw transportowy próbek gazów wylotowych - 1 kpl

D.2. Analizator CO, O2, SO2, NOx - 1 kpl

Program operacyjny do optymalizacji emisyjności z procesów zgazowania i spalania o parametrach

umożliwiających jego współpracę z programem operacyjnym sterowania Instalacją Badawczą - 1 kpl

Termin składania ofert do dnia 20.01.2016 r.
Termin opracowania dokumentacji wykonawczej, dostaw wyposażenia, prace budowlane i montaż oraz uruchomienie do dnia 30.04.2016 r.
 

Konkurs ofert II

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 15.06.2015 r.
Data złożenia oferty: do 01.01.2017 r.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO w ilościach:

1. 300 Mg - 2015 rok

2. 100 Mg - 2016 rok

3. 100 Mg - 2017 rok

Wymagane parametry oleju opałowego:

1. Wartość opałowa, nie mniej niż 40 MJ/kg

2. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie więcej niż 6,0 cSt

3. Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż – 6oC

4. Zawartość wody do 1%

5. Pozostałość po spopieleniu poniżej 1 %

6. Temperatura zapłonu powyżej 55oC

7. Zawartość siarki poniżej 1%


Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Wzór

Procedura wyłaniania dostawców w ramach projektu Gekon

W celu ułatwienia realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych ustala się następującą procedurę wyłaniania dostawców w ramach projektu poprzez Konkurs Ofert.

S.E.A WAGNER sp. z o. o. zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem należytej staranności oraz zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy dokonywaniu zamówień w ramach projektu.

 1. S.E.A WAGNER sp. z o. o. jest zobowiązana do wyboru wykonawcy oraz zakupu towarów lub usług z pominięciem podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między S.E.A WAGNER sp. z o. o. a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
    
 2. Uwarunkowania dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu ofert:
  1. Umowa może być zawarta w drodze przetargu pisemnego .
  2. W zapytaniu ofertowym zostanie określony czas, miejsce, przedmiot oraz warunki rozstrzygnięcia przetargu a także wskazany sposób udostępnienia tych warunków.
  3. Zapytanie ofertowe, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez organizatora bez podania przyczyn.
  4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z przetargu zapytaniem ofertowym są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.
  5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  6. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
  7. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty.
  8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo poboru od przystępujących do przetargu wadium, pod rygorem niedopuszczenia do nich.
  9. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od podpisania umowy, w szczególności jeżeli jej ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium będzie niezwłocznie zwrócone, a ustanowione zabezpieczenie wygaśnie. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia umowy, jej uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
  10. Organizator oraz uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
  11. Procedura konkursowa składa się z następujących etapów:
  12. Przygotowanie i wysłanie identycznego zapytania ofertowego do przynajmniej 3 różnych potencjalnych dostawców. Jednocześnie zapytanie będzie zamieszczone na stronie internetowej S.E.A WAGNER sp. z o. o. (www.ztgwagner.pl - zakładka OGŁOSZENIA) oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. W zapytaniu będą podane kryteria wyboru (przykładowe zapytanie stanowi załącznik nr1 tego dokumentu). Po otrzymaniu zapytania dostawca proszony jest o potwierdzenie wpłynięcia zapytania (ksero pierwszej strony zapytania ofertowego z adnotacją Oferenta „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem i pieczęcią firmową Oferenta).
  13. Zgromadzenie ofert od dostawców. Beneficjent musi otrzymać minimum 1 ofertę od potencjalnych dostawców. Dostawca zobowiązany jest do składania oferty wg zamieszczonego wzoru. (Wzór oferty oraz niezbędne jej elementy stanowi załącznik nr 2 tego dokumentu). Wzór oferty (pobranie do edycji) zamieszczony jest jako osobny dokument na stronie www.ztgwagner.pl – zakładka OGŁOSZENIA.
  14. Wybór najkorzystniejszej oferty. Na podstawie kryteriów sformułowanych w zapytaniu ofertowym, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty. Sporządzany zostanie protokół z wyboru ofert do wgladu w siedzibie firmy.
  • Podpisanie umowy z wybranym dostawcą.

Procedura konkursowa (konkurs ofert) obowiązuje dla wszystkich zamówień w ramach projektu, które stanowią koszt kwalifikowany i przez co są współfinansowane ze środków krajowych.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – przykładowy wzór zapytania ofertowego do PROCEDURY WYŁANIANIA DOSTAWCÓW W RAMACH PROJEKTU GEKON ZAPYTANIE OFERTOWE NR … Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" Nazwa i adres zamawiającego:
 
Nazwa firmy: S.E.A WAGNER sp. z o. o.
Adres: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 69c
Telefon stacjonarny (sekretariat): 22 / 833 26 14,
Fax: 22 / 833 26 14,
Adres mailowy: wagner@seawagner.pl
Witryna internetowa: www.seawagner.pl
KRS: 0000317254,
NIP: 525-244-11-20,
REGON: 141636680,

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

Data złożenia oferty:

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Termin realizacji przedmiotu oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 
 • dostawa/usługa zapewniająca techniczną realizację oczekiwanej technologii wg oceny zamawiającego
 • termin wykonania dostawy/usługi
 • cena wykonania dostawy/usługi
 • termin udzielonej gwarancji na wykonane dostawy/usługi
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

W załączeniu: Procedura wyłaniania dostawców w ramach projektu GEKON

Miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK nr 2 – przykładowy wzór oferty

OFERTA NR …

NA DOSTAWĘ / ŚWIADCZENIE USŁUG…

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr … z dnia …
 1. Nazwa i adres Oferenta (w tym NIP, REGON, KRS/EDG):
 2. Data sporządzenia oferty:
 3. Termin ważności oferty:
 4. Zakres oferty:
 5. Odniesienie się do kryteriów wyboru oferty:
 6. Cena całkowita netto i brutto:
 7. Warunki i termin płatności:
 8. Data/okres realizacji przedmiotu oferty:
 9. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferta musi zawierać następujące elementy
 
 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/EDG),
 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:
Oferta może być złożona:
· Elektronicznie na adres: wagner@seawagner.pl

· W wersji papierowej do siedziby firmy: S.E.A WAGNER sp. z o. o., 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 69c

· Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie, oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udzielają:
Osoby będące wymienione w AKTUALNYM ZAPYTANIU ofertowym

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.seawagner.pl, zakładka OGŁOSZENIA oraz w siedzibie Spółki: S.E.A WAGNER sp. z o. o., 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 69c na tablicy ogłoszeń.
 
Bank Zachodni WBK 88 1090 1030 0000 0001 1882 0029 / NIP 525-244-11-20 / REGON 141636680
Telefon: 048 22 833 26 14 048 / Telefon komórkowy: 602 74 99 75 / www.seawagner.pl / wagner@seawagner.pl
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy m.st. Warszawa nr. KRS 0000317254
COPYRIGHTS © 2017 S.E.A. WAGNER Spółka z o.o.
Design: MATEUSZ JARZA, wykonanie: INTERNETY